ALGEMENE EN BIJZONDERE VERKOOPSVOORWARDEN


ARTIKEL 1 : TOEPASSINGSGEBIED EN TEGENSTELBAARHEID

1.1 De huidige algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen van producten zoals overeen gekomen tussen L’ARDENNAISIENNE en de Koper. De huidige verkoopsvoorwaarden zijn uitdrukkelijk toegestaan en aanvaard door de Koper die erkent en verklaart dat door het louter bestellen hij hiervan uitstekende kennis heeft genomen en bijgevolg er aan verzaakt om enig andersluidend document te doen gelden dat voorafgaand of nadien werd opgesteld en meer in het bijzonder diens eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden.

 

ARTIKEL: 2: AANVAARDING VAN DE BESTELLINGEN

2.1 Een bestelling wordt enkel als aanvaard aanzien door L'ARDENNAISIENNE wanneer deze laatste de ontvangst van de bestelling schriftelijk heeft bevestigd.

 

ARTIKEL 3: PRIJS

3.1 Betalingsvoorwaarden

De producten worden gefactureerd volgens de prijzen zoals geldend op de dag van het nemen van de bestelling en zoals vermeld op de website van L’ADENNAISIENNE : COSSUR .

De prijzen worden aangeduid in Euro, zonder belastingen en zonder verpakkings- en verzendingskosten.

De betaling van de prijs zal uitgevoerd worden per overschrijving in zijn volledigheid en binnen de betalingstermijn en conform de door de Verkoper aan de Koper medegedeelde bankgegevens.

In geen enkel geval kunnen deze betalingen opgeschort worden of het voorwerp uitmaken van een compensatie zonder een voorafgaand en schriftelijk akkoord van L’ARDENNAISIENNE.

Het is de Koper niet toegestaan om enige reden voor enige vordering tegen L'ARDENNAISIENNE op te nemen om een betaling geheel of gedeeltelijk uit te stellen.

Enkel een volledig en daadwerkelijk voldoen van de totale prijs zal in het licht van de huidige verkoopsvoorwaarden gelden als een volledige betaling.

3.2 Ontbinding van de verkoop bij een laattijdige betaling of een gebrek aan volledige betaling van de prijs

Elke laattijdige betaling of gebrek aan betaling, volledig of gedeeltelijk, van de prijs binnen de vastgestelde termijn en conform de medegedeelde bankgegevens die door de Verkoper werden medegedeeld zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de ontbinding van de verkoop met zich mee brengen. Geen enkele schadeloosstelling zal alsdan gevorderd kunnen worden van de Verkoper die er zich alsdan mee vergenoegt door aan de Koper de reeds overgeschreven sommen terug over te maken.

 

ARTIKEL 4: LEVERING VAN DE PRODUCTEN

4.1 Leveringstermijnen en -voorwaarden

De producten worden geleverd op het adres dat opgenomen werd op de bestelbon.

De desgevallend opgenomen leveringstermijnen worden louter ten informatieve titel gegeven. Vertragingen bij de levering kunnen dan ook geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of straf en evenmin aangewend worden als reden voor de annulering van de bestelling of het weigeren van de levering of ontvangst van de goederen.

Het transport gebeurt op risico van de Koper waarbij L’ARDENNAISIENNE niet aansprakelijk gesteld kan worden voor beschadigingen, verlies of diefstal die eventueel zouden tussenkomen tijdens de lading, het transport of het lossen van de producten.

4.2 Ontvangst

Bij de ontvangst van de goederen tekent de Koper een leveringsbon af waarbij de goede ontvangst van de goederen bevestigd wordt, alsook het feit dat deze goederen beantwoorden aan de bestelling en dat er geen zichtbare gebreken aanwezig zijn.

Bij gebreke aan een uitdrukkelijk voorbehoud uitgaande van de Koper op het moment van de levering, worden de geleverde producten geacht conform te zijn voor wat de hoeveelheid en de kwaliteit van de bestelling betreft.

Indien er na de levering gebreken zouden blijken, komt het aan de Koper toe om deze aan L’ARDENNAISIENNE ter kennis te brengen binnen de vijftien dagen na hun optreden op straffe van verval van de garantie.

De Koper zal er zich van weerhouden om zelf of door tussenkomst van een derde te trachten te verhelpen aan de opgeworpen gebreken en dit om L’ARDENNAISIENNE toe te staan om de bewuste producten te laten analyseren en de herkomst en de realiteit van de beweerde gebreken te achterhalen.

4.3 Overmacht en wijziging van geldende regelgeving

In geval van overmacht, hetzij een onvoorziene gebeurtenis onafhankelijk van de wil en buiten de controle van L'ARDENNAISIENNE waardoor het voor haar redelijkerwijs onmogelijk wordt om aan zijn verplichtingen te voldoen, zoals met name, elke nationale, Europese of internationale normgevende verandering inzake gezondheid en / of beveiliging, behoudt L'ARDENNAISIENNE zich de mogelijkheid voor om de levering van bepaalde producten te onderbreken, zelfs om de overeenkomst op te zeggen, tegen terugbetaling van de door de Koper betaalde bedragen voor deze producten en hoeveelheden die niet zijn geleverd, maar zonder dat de Koper hierdoor de minste schadevergoeding kan eisen. In dit geval verbindt L'ARDENNAISIENNE zich ertoe om de Koper, per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs en zo snel mogelijk, op de hoogte te stellen van de onmogelijkheid om door te gaan met de levering van de bestelde producten.

4.4 Contingentering

Omwille van de veiligheid van producten en/of gezondheid van de consument behoudt L'ARDENNAISIENNE zich het recht voor om niet de door Koper bestelde hoeveelheden te leveren, mits terugbetaling van de door de betaalde bedragen voor producten en niet geleverde hoeveelheden, maar zonder dat deze laatste ten gevolge hiervan enigerlei schadevergoedingen kan eisen.

 

ARTIKEL 5: VERANTWOORDELIJKHEDEN

5.1 Informatie aan de Koper

De Koper erkent op de hoogte te zijn gebracht van de volledigheid van alle kenmerken, risico's en gebruiksvoorwaarden van de producten die door L'ARDENNAISIENNE op de markt worden gebracht en die het onderwerp zijn van deze Algemene verkoopsvoorwaarden.

Deze informatie is opgenomen in een kennisgeving in verschillende talen, geleverd bij de producten en beschikbaar op de website van L'ARDENNAISIENNE [hyperlink]. De Koper verbindt zich ertoe de producten te gebruiken volgens het gebruik waarvoor ze zijn bedoeld, in overeenstemming met de informatie in de kennisgeving en de geldende normen. Hij verbindt zich er ook toe zich te houden aan de voorschriften betreffende het gebruik, het onderhoud en de opslag van producten. L'ARDENNAISIENNE kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor verkeerd gebruik door de Koper van de verkochte producten of gebruik van deze producten dat niet conform zou zijn met het gebruik waarvoor ze zijn bedoeld.

Het wordt aanbevolen dat de Koper een gepaste verzekeringspolis afsluit. In voorkomend geval, moet deze verzekering voorzien dat de verzekeraar afstand doet van enige vordering tegen L'ARDENNAISIENNE.

5.2 Waarborg

De producten verkocht door L'ARDENNAISIENNE zijn uitsluitend het voorwerp van een wettelijke garantie.

L'ARDENNAISSIENNE kan niet worden gehouden door een verlenging van de garantie die wordt aangeboden door een verdeler of een derde partij.

De verantwoordelijkheid van L'ARDENNAISIENNE kan niet worden ingeroepen met name wanneer de voorschriften voor gebruik, onderhoud en / of opslag van de producten niet werden nageleefd, of wanneer de verkochte producten gebruikt worden op een niet-aangepaste wijze anders dan voor het doel waarvoor ze zijn bestemd.

Eventuele gebreken vereisen slechts dat L'ARDENNAISIENNE bij de vervanging de betrokken producten kosteloos vervangt, waarbij de vergoeding voor enig bedrijfsverlies of andere schade uitgesloten wordt. Defecte producten moeten door de Koper op eigen kosten en in de originele verpakking worden teruggezonden aan L'ARDENNAISIENNE voor vervanging.

De aansprakelijkheid van L'ARDENNAISIENNE is strikt beperkt tot de aldus omschreven verplichtingen en er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat L'ARDENNAISIENNE niet gehouden is tot enige schadevergoeding, ook voor immateriële of indirecte schade, zoals winstderving, verlies van gebruik of van inkomsten of nog vorderingen van derden, als gevolg van een mogelijk gebrek in de verkochte producten.

Het wordt aanbevolen dat de Koper een gepaste verzekeringspolis afsluit. In voorkomend geval, moet deze verzekering voorzien dat de verzekeraar afstand doet van enige vordering tegen L'ARDENNAISIENNE.

5.3 Kwalificaties van de Koper

Elke verkoopovereenkomst wordt "intuitu personae" aangegaan. De producten worden verkocht aan de Koper vanwege zijn hoedanigheid als professioneel in de gezondheidszorg, zijn kennis van de toepasselijke wettelijke en gezondheidsvereisten en zijn vermogen om gebruik te maken van de verkochte producten waardoor zij gebruikt worden in overeenstemming met het beoogde doel. De Koper verklaart met name dat hij wettelijk het recht heeft om de door L'ARDENNAISIENNE verkochte producten te gebruiken. Bijgevolg kunnen de rechten en plichten die voortvloeien uit een mogelijk verkoopcontract tussen de Koper en L'ARDENNAISIENNE niet zonder voorafgaande toestemming kosteloos worden overgedragen aan enige derde, kosteloos of onder bezwarende titel, zonder voorafgaande uitdrukkelijke en geschreven toelating door L'ARDENNAISIENNE.

 

ARTIKEL 6: TERUGNAME VAN PRODUCTEN

6.1: Behoudens andersluidende overeenkomst en uitgezonderd in het geval van gebrekkige goederen zoals bedoeld in artikel 5.2, zal door L'ARDENNAISIENNE geen terugname van goederen aanvaard worden.

 

ARTIKEL 7: GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

7.1 Als een of meer bepalingen van deze Algemene verkoopsvoorwaarden nietig of niet-afdwingbaar worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en waken de partijen er over dat zij te goeder trouw een rechtsgeldige bepaling met een gelijkwaardig economisch resultaat proberen te vinden, met behoud van de geest van de huidige verkoopsvoorwaarden.

 

ARTIKEL 8: NIET AFSTAND

8.1 Het loutere feit dat een van de partijen zich niet beroept op het falen van de andere partij om te voldoen aan een van de verplichtingen die in deze Algemene Voorwaarden zijn uiteengezet, zal in de toekomst niet kunnen worden opgevat als een afstand van het recht om zich te beroepen de verplichting in kwestie.

 

ARTIKEL 9: GEGEVENSBESCHERMING EN BELEID VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

9.1 De Koper erkent kennis genomen te hebben van het gebruiksbeleid van de website en de gegevensbescherming die is opgenomen op de website van L'ARDENNAISIENNE

 

ARTIKEL 10: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

10.1 De Koper verbindt er zich toe om de intellectuele eigendomsrechten van de Verkoper te respecteren.

10.2 De aanvaarding van een bestelling door de Verkoper en de sluiting van de daaropvolgende verkoopovereenkomst tussen de partijen impliceren niet, uitdrukkelijk of stilzwijgend, de overdracht of zelfs de toekenning aan de Koper van een toelating ten aanzien de intellectuele eigendomsrechten zoals uitgebaat door de Verkoper.

 

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN BESLECHTING VAN GESCHILLEN

11.1 De huidige algemene verkoopsvoorwaarden, evenals de verkoopovereenkomst die mogelijks tussen de Koper en L'ARDENNAISIENNE zal gesloten worden met betrekking tot het productvoorwerpen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, worden beheerst door het Belgische recht.

11.2 in geval van een geschil met betrekking tot de sluiting, uitlegging, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst van verkoop en de huidige algemene verkoopsvoorwaarden, zullen de partijen zoeken naar een minnelijke schikking.

11.3 Indien een dergelijke oplossing niet binnen dertig dagen na het optreden van dit geschil wordt bereikt, zullen de partijen een bemiddelaar inschakelen om hen te helpen bij het bereiken van een minnelijke schikking.

11.4 In geval van mislukking van de bemiddeling, zijn alleen de rechtbanken van Luik, afdeling Luik, bevoegd om van het bovengenoemde mogelijke geschil kennis te nemen.

 


L’ARDENNAISIENNE – 4 Av Albert 1er – 4607 Dalhem – Tel: 0477537421 – Mail: cossur.aesthetic.equipment@gmail.com

 

Algemene verkoopswoorwaarden - Cossur Aesthetic - photo 2
Algemene verkoopswoorwaarden - Cossur Aesthetic - photo 3
Algemene verkoopswoorwaarden - Cossur Aesthetic - photo 4
Algemene verkoopswoorwaarden - Cossur Aesthetic - photo 5
Algemene verkoopswoorwaarden - Cossur Aesthetic - photo 6

Klik hier om de kaart te activeren

Deze website maakt gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en als ze uitgeschakeld zijn, zullen ze de gebruikerservaring verslechteren of ervoor zorgen dat sommige functies van de website uitgeschakeld zijn. Andere cookies worden gebruikt voor analyse- of marketingdoeleinden. Cookies stellen ons in staat om content en advertenties te personaliseren, socialemediafuncties aan te bieden en ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over het gebruik van onze site met onze socialemedia-, reclame- en analysepartners, die deze informatie kunnen combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld door uw gebruik van hun diensten. U kunt ze desgewenst weigeren.