Wettelijke vermeldingen, gebruik van cookies en bescherming van persoonlijke gegevens.


Huidig document heeft tot doel u op een duidelijke en doorzichtige wijze te informeren over onze wettelijke vermeldingen, de manier waarop wij gebruik maken van cookies en de manier waarop wij gebruik maken van de persoonlijke gegevens die u aanbelangen. Wij behouden ons het recht voor om hieraan op elk moment en zonder voorafgaande verwittiging verbeteringen of gebeurlijke wijzigingen aan te brengen en wij nodigen u bijgevolg uit dit document zo regelmatig als mogelijk te raadplegen.

 

1. Verantwoordelijke van de behandeling :

Maatschappelijke benaming : L’Ardennaisienne

Vennootschapsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid

Maatschappelijke zetel : Avenue Albert Ier, 4 à B-4607 Dalhem

Uitbatingszetel : Avenue Albert I, 10, B-4607 Dalhem | Voie du Fer, 9/11, B-4970 Stavelot

KBO/BTW: BE0828.999.018

Contact : +32 477 53 74 21 | cossur.aesthetic.equipment@gmail.com | www.cossuraesthetic.com/

 

2. Contractuele informatie.

Wij leveren diensten van schoonheidszorg die gebruik maken van nieuwe niet-invasieve wetenschappelijke technieken. Wij importeren en verdelen, doch enkel ten behoeve van artsen, de medische middelen die hen toelaten om deze zorgen zelf aan te bieden.

Onze artsen zijn ingeschreven bij de Orde der Geneesheren waarvan de deontologische code geraadpleegd kan worden op het volgende adres: https://www.ordomedic.be/fr/code-2018/contenu/.

Wij zijn bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) geregistreerd als invoerder en verdeler van medische producten onder het nummer BE/CA01/1-61008.

Onze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het (talen) op het volgende adres : (link). Zij bevatten onder meer een bevoegdheidsbeding in het voordeel van de toepassing van het Belgisch recht, alsook een forumbeding voor de rechtbanken te Luik (België). De prijs van onze diensten wisselt in functie van de diagnose, de behoeften en de vragen van onze patiënten.

 

3. Afgevaardigde voor de gegevensbescherming

Onbestaande

 

4. Gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die uitgewisseld worden tussen de server van een website en de computer van een gebruiker die aangesloten is op het internet [cfr. Définition Cookies (www.larousse.fr)].

Terwijl u op onze website surft, installeren wij op uw harde schijf en/of verzamelen wij de volgende cookies : login cookies, performance cookies, usability cookies, keyboard usability cookies, first-party cookies, tracking cookies, multimedia support cookies, statistical cookies, audience cookies, multimedia usage cookies, tracking cookies, advertising cookies en content sharing cookies.

Deze cookies worden op een anonieme wijze aangewend zonder tot uw identificatie over te gaan. Zij worden op uw harde schijf bewaard voor een wisselende duur die de duur van dertien (13) maanden niet overschrijdt.

Sommige cookies zoals zij worden vermeld in de manier waarop de sociale netwerken omgaan gegevensbescherming kunnen tevens op uw harde schijf geplaatst worden wanneer u beslist om via deze netwerken uw ervaringen te delen van uw surfbeleving op hun site waarbij u gebruik maakt van knoppen voor het delen van deze inhoud.

Om de aanmaak van cookies te verhinderen of hierover geïnformeerd te worden, raden wij u aan volgende pagina te raadplegen:

U gelieve te willen noteren dat wanneer u cookies uitschakelt, u het risco loopt dat u niet meer van alle functionaliteiten kan genieten die door onze website geboden wordt.

 

5. Categorieën van bedoelde persoonsgegevens :

Wij behandelen de standaardcategorieën van persoonsgegevens die u aanbelangen en die u ons persoonlijk aanbiedt of via onafhankelijke handelsagenten, zoals onder andere uw :

Wij behandelen tevens gevoelige persoonsgegevens die verbonden zijn aan uw gezondheid die u ons persoonlijk mededeelt.

 

6. Doel en wettelijke basis voor de behandeling :

De behandeling van uw standaard persoonsgegevens is noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst die wij met u sluiten of in het kader van precontractuele maatregelen die u bij ons aanvraagt (artikel 6, §1, b GDPR) en ter verderzetting van sommige van onze legitieme belangen zoals het identificeren van de vertegenwoordigers van onze huidige of potentiële klanten, het waarborgen van het goed functioneren van onze website en de verbetering hiervan, en tevens om ons toe te laten het goed functioneren van onze verplichtingen te bewijzen en aan onze huidige en potentiële klanten kennis te laten maken met nieuwe producten of promotionele activiteiten (artikel 6, §1, f GDPR).

Wanneer u ons gevoelige persoonsgegevens mededeelt die verbonden zijn aan uw gezondheid, aan uw genetica of biometrie en dit in het kader van een fysieke consultatie of door het invullen van het contactformulier op onze website, geeft u uitdrukkelijk en positief uw toestemming voor de behandeling van deze gegevens teneinde het leveren van onze producten en het voorafgaande en volgende beheer van uw dossier toe te laten (artikel 6, §1, a GDPR).

Uw persoonsgegevens worden als vertrouwelijke informatie beschouwd die wij nooit aan derden meedelen met het oog op directe marketing behalve wanneer u hiervoor voorafgaand uw toestemming gegeven heeft (artikelen 6, §1, a en 9, §2, a GDPR).

 

7. Bestemming van de gegevens.

Alle personen en/of entiteiten waaraan uw persoonsgegeven zouden kunnen overgemaakt worden met de bedoeling om deze reeds vermelde doelen te behalen, met inbegrip van de bevoegde autoriteiten, hun juridische raadslieden en de sociale netwerken waarop u zou beslissen om uw beleving op onze site te delen door gebruik te maken van knoppen voor het delen van informatie.

 

8. Internationale overdracht van gegevens.

Wij hebben niet de bedoeling om uw persoonsgegevens over te dragen naar derde landen buiten de EU. Een dergelijke overdracht zou echter wel mogelijk kunnen zijn in de mate waarin dit noodzakelijk zou zijn ter uitvoering van de overeenkomst die u met ons sloot. Of om precontractuele maatregelen aan te vatten die ontvangen worden bij uw aanvraag, om over te gaan tot de sluiting of uitvoering van een overeenkomst die in uw belang gesloten tussen ons en een andere natuurlijke of rechtspersoon of bij uitbreiding tot het vaststellen, uitvoeren of in rechte verdedigen van uw belangen.

 

9. Bewaartijd van de gegevens.

Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard voor de tijd die nodig is voor de uitvoering van de doelen waar zij voor verzameld werden en/of voor het verwerven van het voorschrift van elke daad die geacht wordt tegen ons gericht te zijn en dit in verbinding met onze band.

 

10. Uw rechten.

U heeft de mogelijkheid om ons per mail te contacteren op het volgende adres : (cossur.aesthetic.equipment@gmail.com) om ons op vertoon van uw identiteitskaart kennis te geven van uw wens:

Wij doen ons uiterste best om op uw aanvraag te beantwoorden binnen de meest passende tijdspanne.

Bij gebreke aan een voldoening gevend antwoord van onze zijde heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) (contact@apd-gba.be).

 

11. De eis tot het overmaken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de sluiting en de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit.

Wanneer er geweigerd wordt om deze gegevens over te maken, behouden wij ons het recht voor om geen overeenkomst met u te sluiten, of zelfs om de overeenkomst te ontbinden die ons verbindt in dergelijke mate dat voor ons alsdan onmogelijk zou zijn om ons in overeenstemming te brengen met de contractuele verplichtingen.

 

12. Wij gaan op geen enkele wijze over tot een automatische besluitvorming.

 

13. Intellectuele eigendom op de website en haar inhoud.

Alle rechten op de inhoud en de bouw van de website, met inbegrip van (niet-exhaustieve lijst) foto’s, teksten, logos, slogans en commerciële benamingen zijn voorbehouden. Zij zijn beschermd door wetgevende en reglementaire teksten zowel van nationale als van internationale orde die uitdrukkelijk dienen geëerbiedigd dienen te worden door de bezoekers van website op straffe van zware sancties.

Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van onze zijde en van eventuele rechthebbenden is het verboden om elke rechtstreekse of onrechtstreekse daad van uitbating met inbegrip van (niet-exhaustieve lijst) elke daad van namaak, verhuur, leen, radio-uitzending, publieke uitvoering of mededeling aan het publiek van deze website of diens inhoud door eender welk middel te stellen.


14. Algemene informatie.

Onze website is bedoeld om een dienst te leveren aan onze klanten, partners, leveranciers en andere bezoekers die informatie zoeken ten aanzien van het bedrijf en haar activiteiten.

Wij doen ons uiterste best om informatie te leveren waarvan wij van mening zijn dat zij actueel en exact is, maar wij kunnen niet waarborgen dat de site exhaustief is en dat alle geboden informatie gepast, exact en/of volledig is. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor elke onduidelijkheid of fout waarvan verondersteld kan worden dat zij in de geboden informatie gevonden kon worden.

De links op onze website worden enkel ten informatieve titel aangegeven.

Wij controleren en gaan met oog voor detail de huidige inhoud van onze website na, maar wij kunnen geenszins verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van de websites waar de links naar verwijzen of het niet respecteren door hun verantwoordelijken van de toepasselijke normen ten aanzien van het gebruik van cookies of de bescherming van persoonsgegevens.

Alvorens op deze websites te surfen, raden wij u dan ook ten stelligste aan om hun beleid inzake de bescherming van het privéleven na te gaan.

 

Gedaan te Dalhem [BE] op 1 juli 2019

 

Wettelijke vermeldingen - photo 2
Wettelijke vermeldingen - photo 3
Wettelijke vermeldingen - photo 4
Wettelijke vermeldingen - photo 5
Wettelijke vermeldingen - photo 6

Klik hier om de kaart te activeren

Deze website maakt gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en als ze uitgeschakeld zijn, zullen ze de gebruikerservaring verslechteren of ervoor zorgen dat sommige functies van de website uitgeschakeld zijn. Andere cookies worden gebruikt voor analyse- of marketingdoeleinden. Cookies stellen ons in staat om content en advertenties te personaliseren, socialemediafuncties aan te bieden en ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over het gebruik van onze site met onze socialemedia-, reclame- en analysepartners, die deze informatie kunnen combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld door uw gebruik van hun diensten. U kunt ze desgewenst weigeren.